نوشته شده در خرید گزارش

بهترین کادو ولنتاین

روز «ولنتاین» یا روز عشاق در حالی بنا به رسمی قدیمی در روز ۱۴ فوریه در جهان گرامی داشته می‌شود که با وجود ممنوعیت‌ها در ایران همچنان بسیاری از شهرها حال و هوای ولنتاین دارند.
در سال‌های اخیر برگزاری ولنتاین در ایران بیشتر نمود خارجی دارد و بسیاری از مغازه‌ها با نزدیک شدن به این روز رنگ و روی دیگری پیدا می‌کنند.